TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ NĂM 2020

1,265,000

Sản lượng ngay 11/05

kWh

5,467,000

Sản lượng tháng 5

kWh

10,690,000

Tổng sản lượng quý II

kWh

15,780,000

Sản lượng năm 2020

kWh

1,250,000

Mực nước hồ ngày 12/05

m

800,000

Tổng lưu lượng xả hạ lưu

m